Hurtownia budowlana

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSD)

in Manex Sp. z o.o. 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) mają zastosowanie w inMANEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bykowie, ul. Wrocławska 101 A, 55-095 Mirków, gm. Długołęka, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610796, posiadająca NIP: 896154967 oraz REGON: 364118410, (zwanej dalej „Spółką” lub „Sprzedawcą”) wobec wszelkich kontrahentów, klientów (zwanych dalej „Kupującymlub „Klientem”), jako nabywców materiałów lub wyrobów budowlanych (zwanych dalej Towarem”) i określają zasady zawierania umów sprzedaży materiałów, wyrobów budowlanych znajdujących się w bieżącej ofercie handlowej Spółki.

2. Spółka prowadzi działalność handlową towarami zarówno dla obrotu profesjonalnego hurtowego, jak i dla obrotu konsumenckiego detalicznego.

3. Niniejsze OWSD stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży i dostawy zawieranych oraz realizowanych przez Sprzedawcę i obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej.

4. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zapoznania się z treścią OWSD przed zawarciem umowy udostępniając OWSD Kupującym w formie pisemnej w siedzibie Sprzedawcy, jak również w postaci elektronicznej dostępnej na stronie www.inmanex.pl

5. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Spółką, przyjęcie przezeń OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

6. Oferta handlowa oraz wszelkie reklamy i inne ogłoszenia o towarach widniejące na stronie internetowej Sprzedawcy mają charakter wyłącznie informacyjny, a próbki, wzorce itp., wysyłane przez Spółkę, mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za błędną lub niewłaściwą interpretację przez Kupującego informacji oraz/lub danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach oraz innych materiałach informacyjnych Sprzedawcy oraz/lub producentów towarów, których sprzedaż prowadzi Sprzedawca.

8. Wszelkie doradztwo techniczne ze strony Sprzedawcy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie Sprzedawcy odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.

Prosimy o zapoznanie się z cennikiem dodatkowych  usług przedstawionych w charakterze informacyjnym podanych przez producentów.

§2 ZAWARCIE UMOWY i ZAMÓWIENIE

1. Zawarcie umowy sprzedaży, niezależnie kogo dotyczy, następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego w formie pisemnej (przy czym pojęcie to obejmuje e-mail) lub ustnej i zaakceptowanego do realizacji przez Sprzedawcę. W przypadku klienta detalicznego realizacja zamówienia wymaga wcześniejszego uregulowania opłaty za Towar.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z faktem zaznajomienia się i akceptacją przez Kupującego treści OWS do stosowania i przestrzegania przez obie strony.

3. Wszelkie zmiany w zamówieniu lub jego anulowanie muszą być uzgodnione z Działem Handlowym Sprzedawcy i dokonane w formie pisemnej.

4. Poza uregulowaniami zawartymi w OWSD Sprzedawca dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów, dokonywania indywidualnych transakcji i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania uzasadnienia, przyczyny.

5. W przypadku braku pisemnej umowy stron, pisemnego ustalenia stron itp. dowodem transakcji (umowy sprzedaży) jest faktura VAT.

6. O każdej zmianie danych Kupującego (szczególnie adresu dla korespondencji) zobowiązany on jest do natychmiastowego powiadomienia Spółki na piśmie. Brak takiego powiadomienia skutkować będzie tym, że każda korespondencja według dotychczasowych danych Kupującego, będzie uważana za wiarygodną i skutecznie zastosowaną.

7. Sprzedaż towarów w systemie odroczonych terminów płatności w ramach udzielanego Kupującemu limitu kredytu kupieckiego następuje każdorazowo na warunkach i zasadach ustalanych przez Strony.

8. W przypadku stwierdzenia nieuregulowanych terminowo płatności lub/i przekroczenia kredytu kupieckiego Sprzedający może wstrzymać przyjęcie złożonego przez Kupującego zamówienia do realizacji, aż do czasu zapłaty należności przez Kupującego.

§3 ROZLICZENIE STRON

1. Klient nieposiadający przyznanego kredytu kupieckiego i terminu płatności reguluje swoje zobowiązania gotówką w biurze firmy lub realizuje przedpłatę, a potwierdzenie dokonania przelewu dostarcza (e-mail, osobiście) do biura Spółki przed odbiorem osobistym lub załadunkiem pojazdu.

Klient posiadający przyznany limit kupiecki i termin płatności reguluje swoje zobowiązania przelewem lub gotówką.

2. Podstawą rozliczenia stron jest faktura VAT, która określa wszelkie warunki i zasady rozliczenia, przywołując również OWSD obowiązujące strony.

3. Do chwili uregulowania zapłaty przez Kupującego towar stanowi własność Sprzedającego.

4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić należności Sprzedawcy w całości, bez jakichkolwiek potrąceń, chyba że strony inaczej postanowią i dokonają tych ustaleń na fakturze VAT lub w innej formie np. na piśmie, mailowo.

5. Datą zapłaty należności Sprzedawcy jest data wpływu należności na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

6. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do naliczenia opłaty za wysłane wezwanie do zapłaty w kwocie 200 zł i zapłaty odsetek ustawowych bez wzywania. W przypadku wszczęcia postępowania z tytułu zaciągniętego zobowiązania Sprzedający obciąży Kupującego kosztami windykacji oraz pozostałymi kosztami z tego tytułu poniesionymi .

7. Jeżeli Kupujący opóźnił się z zapłatą wymagalnej należności Sprzedawcy i ją zapłacił z opóźnieniem, to Sprzedawca ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek wpłaty dokonanej przez Kupującego na poczet najstarszej wymagalnej, a niezapłaconej faktury z odsetkami ustawowymi w pierwszej kolejności. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451§ 1 Kc. Jednocześnie Spółka zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

8. Kupującemu nie służy wobec Spółki prawo zatrzymania, ani prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.

§4 DOSTAWA

1. Odbiór Towaru odbywa się w drodze odbioru własnego z magazynu Sprzedającego lub transportu zapewnionego przez Sprzedającego na życzenie Kupującego.

2. Jeżeli w zamówieniu Kupujący szczegółowo określił rodzaj odbioru towaru jako „odbiór osobisty”, winien odebrać go w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Za Towar przetrzymywany w magazynie Sprzedającego po tym terminie, z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący może zostać obciążony dodatkowymi kosztami magazynowania Towaru.

3. W przypadku uzgodnionej dostawy poprzez środek transportu zapewniony przez Sprzedającego, koszt tego transportu ponosi Kupujący. Wysokość kosztu i warunki rozliczenia transportu są uzależnione od specyfiki zamówienia złożonego przez Kupującego i każdorazowo indywidualnie ustalane w porozumieniu z Kupującym.

4. Terminy dostaw wskazane w potwierdzeniu zamówienia mają charakter informacyjny. Sprzedający dołoży najwyższych starań w celu wykonania swoich zobowiązań w uzgodnionym terminie.

Jakiekolwiek opóźnienie Sprzedającego nie upoważnia Kupującego do żądania odszkodowania lub rozwiązania Umowy.

5. Dostawy częściowe są dozwolone, o ile wcześniej Odbiorca wyrazi zgodę w formie pisemnej lub ustnej.

6. Kupujący ma obowiązek zapewnienia przewoźnikowi Sprzedawcy swobodnego i bezkolizyjnego dojazdu na plac budowy oraz środków technicznych umożliwiających rozładowanie pojazdu. Z powodu braku dojazdu i możliwości rozładunku ryzyko uszkodzenia towaru podczas rozładunku obciąża Kupującego.

7. W przypadku rozładunku na strop Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność, ryzyko i koszt związany z tym działaniem.

8. Z chwilą podpisania przez przewoźnika Sprzedawcy dokumentów wydania towaru, na Przewoźnika przechodzi ryzyko uszkodzenia i zagubienia towaru podczas transportu. Przewoźnik potwierdza ilość towaru określoną w dokumentach oraz brak widocznych uszkodzeń załadowanego towaru.

9. Przed dokonaniem odbioru zakupionego towaru Kupujący zobowiązany jest:

a) sprawdzić, czy zakupiony towar jest kompletny, nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych, a jego wymiary i ilość jest zgodna ze złożonym zamówieniem i dokumentami wydania towaru,

b) znać wszelkie jego parametry, w tym techniczne, zamówionego towaru.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1. Spółka jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi i wad, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili:

a) zawarcia umowy,

b) złożenia zamówienia,

c) przedstawienia mu oferty,

d) dostarczenia dokumentu dostawy,

e) w innych wypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

2. Reklamacje z tytułu wad jakościowych kierowane są do Producenta.

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i przechowywaniem towaru oraz niezachowaniem zaleceń i instrukcji producenta przez Kupującego, jak również za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.

4. Odpowiedzialność Spółki za szkody powstałe w wyniku istnienia wad, w przypadku zrealizowania uprawnień z tytułu rękojmi, zostaje wyłączona (art. 558 Kodeksu cywilnego).

§6 ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Zwrot towaru na magazyn Sprzedawcy spowodowany błędnymi dyspozycjami Kupującego odnośnie rodzaju lub ilości zamawianych towarów nie przysługuje Kupującemu. Sprzedawca dopuszcza możliwość zwrotu towaru tylko za zgodą przełożonego Działy Sprzedaży.

 2. Towar podlegający zwrotowi musi być w stanie nienaruszonym i nie może nosić śladów użytkowania oraz musi być towarem będącym w ciągłej sprzedaży Sprzedawcy.

 3. Czas ewentualnego zwrotu palet lub towaru nie może przekraczać 30 dni od daty sprzedaży. Informujemy , że zwrot towaru następuje na koszt i ryzyko Kupującego i przy zwrocie pobierana będzie opłata ustalona indywidualnie. Opłata za zwrot palet wynosi od 5,-PLN do 15,-PLN netto za sztukę.

 4. Reklamacje zakupionego Towaru należy zgłaszać na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@inmanex.pl. Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia Towarów podlegających reklamacji dla dokonania oceny jakościowej i/lub ilościowej przez przedstawiciela Spółki lub Producenta.

 5. W zgłoszeniu reklamacyjnym konieczne jest podanie:

  a) przyczyny reklamacji,

  b) ilości reklamowanego towaru,

  c) pełnej nazwy reklamowanego towaru,

  d) numeru faktury VAT potwierdzającej zakup reklamowanego towaru

  e) dokumentu WZ z podpisem osoby wydającej/dostarczającej towar (reklamacje ilościowe, dotyczące uszkodzenia w transporcie)

  f) żądania reklamacyjnego.

 6. W przypadku reklamacji dotyczącej wad jakościowych oraz widocznych uszkodzeń mechanicznych Towaru, powstałych podczas transportu zapewnionego przez Sprzedającego, podstawą jej rozpatrzenia przez Spółkę jest sporządzenie przez Klienta protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej z udziałem przewoźnika lub innego przedstawiciela Sprzedającego, chyba że strony postanowią inaczej.

 7. Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego nie uprawnia go do wstrzymania zapłaty za towar, bądź za jego część, jak również za dostawę. W tym przypadku Kupujący jest zobowiązany zapłacić pełną należność Sprzedawcy.

 8. Spółka ma prawo wstrzymać się z realizacją roszczeń Klienta z tytułu reklamacji, do czasu uregulowania przez Klienta wszelkich zaległych zobowiązań finansowych wobec niej.

 9. Reklamacje ilościowe oraz niezgodności dostarczonych Towarów zgłaszane będą niezwłocznie tj. w momencie dostawy. Po dokonanym odbiorze ilościowo-jakościowym ( podpisanie dokumentu dostawy lub dokumentu sprzedaży ) Spółka odpowiada wyłącznie za Towary obarczone tzw. wadami ukrytymi, których Kupujący nie był w stanie stwierdzić w momencie odbioru Towarów ( czyli tkwiące w samym produkcie ). W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Towarów uniemożliwiających ich właściwe (tj. zgodne z ich przeznaczeniem) wykorzystanie ( w szczególności wad wyglądu zewnętrznego, niezgodności wymiarów), Kupujący zobowiązany jest do wstrzymania się z wykorzystaniem wadliwego Towaru i zgłoszenia reklamacji. Zignorowanie zasad określonych w poprzednim zdaniu oznaczać będzie, że Spółka nie będzie ponosić kosztów usunięcia wadliwych Towarów z wykonanej przez Kupującego roboty ( lub jego zleceniobiorców lub podwykonawców ) – w szczególności kosztów rozbiórki lub ponownej zabudowy.

  Powoływanie się Kupującego na braki ilościowe towaru po dokonaniu odbioru towaru przez Kupującego podlegać będzie odrzuceniu przez Sprzedawcę i ostatecznie zakończy tryb reklamacyjny w tym zakresie.

10. Jeżeli spośród towarów wydanych/dostarczonych Klientowi tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie reklamacyjne Klienta ogranicza się do towarów wadliwych.

11. Klient zgłaszający reklamacje towaru z powodu wad fizycznych nie może odesłać towaru bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

  12. W przypadku, gdy Towary objęte są gwarancją, odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi wystawca gwarancji. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary. Sprzedawca nie uczestniczy również, ani nie pośredniczy w procedurze zgłaszania lub rozpatrywania roszczeń z gwarancji. Jeżeli Sprzedawca będzie posiadał dokument gwarancji dotyczący sprzedawanych Towarów, wyda go Kupującemu.

  13. Kupujący zobowiązany jest w okresie gwarancji zawiadomić Sprzedawcę oraz Producenta na piśmie natychmiast po wykryciu wady ukrytej, wskazać miejsce położenia towaru i przekazać Sprzedawcy dowód oceny rzeczoznawcy wspólnie wyznaczonego do zbadania jakości towaru, chyba że strony postanowią inaczej.

   14. Reklamowany towar winien być dostępny w formie nieprzetworzonej do dyspozycji Spółki przez cały czas trwania reklamacji, do chwili jej zakończenia.

    15. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

    16. Spółka może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało to nadmiernych kosztów.

    17. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącania

    swoich roszczeń.

    §8 UMIESZCZENIE BANERU REKLAMOWEGO

    1. Za zgodą Klienta Sprzedawca ma możliwość zamieścić nieodpłatnie baner reklamowy swojej firmy w obrębie placu budowy Klienta.

    2. Baner reklamowy, o którym mowa w pkt.1 niniejszego paragrafu, jest własnością Spółki.

    §9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWSD mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

     2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWSD wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

      3. Spółka i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Spółki.

      RODO

      Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

      Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy:

      Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

      Administratorem Państwa danych osobowych jest In Manex Sp. z o.o. z siedzibą w Bykowie ,ul. Wrocławska 101a, adres e-mail: biuro@inmanex.pl lub nr telefonu 663631002.

      Skąd mamy Twoje dane?

      Posiadamy podane przez Państwa dane (imię i nazwisko , imiona i nazwiska właścicieli firm i/lub osob wskazanych do kontaktów, dane i adresy , adresy firmowe, NIP i PESEL , numer rachunku bankowego, telefony , emaile) w naszej bazie kontrahentów w zakresie współpracy i sprzedaży oferowanych przez naszą firmę produktów.

      Uzyskaliśmy je od Państwa podczas nawiązywania współpracy, przy złożeniu zamówienia, podczas wysłania do nas korespondencji mailowej,papierowej lub wskutek kontaktu telefonicznego lub formularza kontaktowego na stronie internetowej.

      Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez In Manex Sp. z o.o.?

      Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się bedzie przede wszystkim w celu niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań do jej zawarcia, co stanowi uzasadniony interes administratora danych.

      Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

      Państwa dane przekazujemy:

      – podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów, min: firmom informatycznym obsługującym nasze systemy i udostępniającym nam narzędzia informatyczne;

      – podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów i usług: dostawcom,firmom transportowym, dystrybutorom, wykonawcom;

      – innym podmiotom, ktore jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, min. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową, bankową, płatniczą ( w związku z dokonywanymi płatnościami), podmiotom nabywającym od nas wierzytelności, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, księgowe czy podatkowe;

      – upoważnieni pracownicy Administratora.

      Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

      Państwa dane osobowe będa przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

      – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych;

      – dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy;

      – przez okres przedawnienia roszczeń;

      – archiwizowanie danych na podstawie powszechnienie obowiązujących przepisów prawa.

      Pozostałe informacje

      Dane Państwa nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

      Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych , ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

      Podanie przez Państwa danych osobowych miało i ma charakter dobrowolny, a jeżeli zostało podane w celu zawarcia umowy, jest warunkiem jej zawarcia.

      Sprzeciw co do przetwarzania lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, ktorego dokonano przed wycofaniem zgody.

      Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na sposób przetwarzania danych osobowych?

      Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , jeśli uznają Panstwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy.

      Zmiana polityki prywatności.

      Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie internetowej oraz w siedzibie firmy na hali sprzedaży w widocznym miejscu.

      Złóż Zamówienie

      akceptuję regulamin

       

      *max. wielkość 2MB, obsługiwane pliki: .pdf i txt

      Realizacje

      Usługi